Tin tức cập nhật

Full Bộ Code Slayers Unleashed mới nhất 2023 – Cách Nhập

Slayers Unleashed là một trong những mode game được nhiều người yêu thích trên Roblox. Đặc biệt, nhà phát hành còn cập nhật cho người chơi các mã code Slayers Unleashed để giúp người chơi trải nghiệm game tốt nhất. Cùng Học Viện Board Game theo dõi bài viết về tổng hợp các mã code slayers unleashed mới nhất và biết cách nhập code slayers unleashed trong game nhé.

I. Tổng hợp code slayers unleashed mới nhất

Tổng hợp code slayers unleashed mới nhất

>> Full bộ code đảo kho báu mới nhất – Cách nhập chi tiết

>> Cách chơi Payna liên quân – Cách lên đồ, bảng ngọc, phù hiệu

>> Cách nhập mã code Gunny Mobile hoàn toàn miễn phí

 • PreUpdateMarkReroll – Rewards
 • PreUpdateExpBoost – Exp Boost
 • PreUpdateStatReset – Stat Reset
 • PreUpdateClanReroll – Clan reroll
 • PreUpdateBreathingReroll – Breathing Reset
 • PreUpdateMarkReroll3 – Rewards
 • PreUpdateExpBoost3 – Exp Boost
 • PreUpdateStatReset3 – Stat Reset
 • PreUpdateClanReroll3 – Clan reroll
 • PreUpdateBreathingReroll3 – Breathing Reset
 • PreUpdateBDAReroll – Rewards
 • PreUpdateMarkReroll2 – Rewards
 • PreUpdateExpBoost2 – Exp Boost
 • PreUpdateStatReset2 – Stat Reset
 • PreUpdateClanReroll2 – Clan reroll
 • PreUpdateBreathingReroll2 – Breathing Reset
 • PreUpdateBDAReroll2 – Rewards
 • UpdateMarkReroll – Rewards
 • UpdateMarkReroll2 – Rewards
 • UpdateMarkReroll3 – Rewards
 • UpdateMarkReroll4 – Rewards
 • UpdateMarkReroll5 – Rewards
 • UpdateExpBoost – Exp Boost
 • UpdateExpBoost2 – Exp Boost
 • UpdateExpBoost3 – Exp Boost
 • UpdateExpBoost4 – Exp Boost
 • UpdateExpBoost5 – Exp Boost
 • UpdateStatReset – Stat Reset
 • UpdateStatReset2 – Stat Reset
 • UpdateStatReset3 – Stat Reset
 • UpdateStatReset4 – Stat Reset
 • UpdateStatReset5 – Stat Reset
 • UpdateClanReroll – Clan reroll
 • UpdateClanReroll2 – Clan reroll
 • UpdateClanReroll3 – Clan reroll
 • UpdateClanReroll4 – Clan reroll
 • UpdateClanReroll5 – Clan reroll
 • UpdateBreathingReroll – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll2 – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll3 – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll4 – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll5 – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll6 – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll7 – Breathing Reset
 • UpdateBreathingReroll8 – Breathing Reset
 • UpdateRaceReroll – Race Reroll
 • UpdateRaceReroll2 – Race Reroll
 • UpdateRaceReroll3 – Race Reroll
 • UpdateRaceReroll4 – Race Reroll
 • UpdateRaceReroll5 – Race Reroll
 • UpdateBDAReroll – Rewards
 • UpdateBDAReroll2 – Rewards
 • UpdateBDAReroll3 – Rewards
 • UpdateBDAReroll4 – Rewards
 • UpdateBDAReroll5 – Rewards
 • BreathingValReset1 – Breathing Reset
 • BreathingValReset2 – Breathing Reset
 • DemonArtValReset1 – Demon Art Reset
 • DemonArtValReset1 – Demon Art Reset
 • ValExpBoost – EXP Boost
 • ValResetPoints1 – Reset Stat Points
 • ClanRerollVal2 – Clan Reroll
 • ClanRerollVal3 – Clan Reroll
 • ClanRerollVal4 – Clan Reroll
 • RaceRerollVal1 – Race Reroll
 • RaceRerollVal2 – Race Reroll
 • RaceRerollVal3 – Race Reroll
 • RaceRerollVal4 – Race Reroll
 • ;code FillerBreathingReset1 – Breathing reset
 • ;code FillerBreathingReset2 – Breathing reset
 • ;code FillerBreathingReset3 – Breathing reset
 • ;code FillerDemonArtReset1 – Demon Art reset
 • ;code FillerDemonArtReset2 – Demon Art reset
 • ;code FillerDemonArtReset3 – Demon Art reset
 • ;code FillerClanReroll1 – Clan reroll
 • ;code FillerClanReroll2 – Clan reroll
 • ;code FillerClanReroll3 – Clan reroll
 • ;code FillerClanReroll4 – Clan reroll
 • ;code FillerClanReroll5 – Clan reroll
 • ;code FillerRaceReroll1 – Race reroll
 • ;code FillerRaceReroll2 – Race reroll
 • ;code FillerRaceReroll3 – Race reroll
 • ;code FillerRaceReroll4 – Race reroll
 • ;code FillerRaceReroll5 – Race reroll
 • ;code Breathing1Summer – Breathing reset
 • ;code Breathing2Summer – Breathing reset
 • ;code Breathing3Summer – Breathing reset
 • ;code Demon1Summer – Demon Art reset
 • ;code Demon2Summer – Demon Art reset
 • ;code Demon3Summer – Demon Art reset
 • ;code ClanReroll1 – Clan reroll
 • ;code ClanReroll2 – Clan reroll
 • ;code ClanReroll3 – Clan reroll
 • ;code ClanReroll4 – Clan reroll
 • ;code ClanReroll5 – Clan reroll
 • ;code 4xExp – Exp Boost
 • ;code ResetPoints – Reset Stat Points
 • ;code 1YRBREATHING1 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING2 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING3 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING4 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING5 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING6 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING7 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING8 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING9 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING10 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING11 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING12 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING13 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING14 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING15 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING16 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING17 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING18 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING19 – Breathing reset
 • ;code 1YRBREATHING20 – Breathing reset
 • ;code 1YRBDA1 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA2 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA3 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA4 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA5 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA6 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA7 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA8 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA9 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA10 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA11 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA12 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA13 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA14 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA15 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA16 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA17 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA18 – Demon Art reroll
 • ;code 1YRBDA19 – Demon Art reset
 • ;code 1YRBDA20 – Demon Art reset
 • ;code 1YR_RACE1 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE2 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE3 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE4 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE5 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE6 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE7 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE8 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE9 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE10 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE11 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE12 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE13 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE14 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE15 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE16 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE17 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE18 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE19 – Race reroll
 • ;code 1YR_RACE20 – Race reroll
 • ;code 1YR_CLAN1 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN2 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN3 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN4 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN5 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN6 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN7 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN8 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN9 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN10 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN11 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN12 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN13 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN14 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN15 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN16 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN17 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN18 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN19 – Clan reroll
 • ;code 1YR_CLAN20 – Clan reroll
 • ;code 1YR_MARK1 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK2 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK3 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK4 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK5 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK6 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK7 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK8 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK9 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK10 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK11 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK12 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK13 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK14 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK15 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK16 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK17 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK18 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK19 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1YR_MARK20 – Slayer Mark reroll
 • ;code 1yearreset – Stat reset
 • ;code potential1 – Demon Art reset
 • ;code potential2 – Demon Art reset
 • ;code potential3 – Demon Art reset
 • ;code potential4 – Demon Art reset
 • ;code potential5 – Demon Art reset
 • ;code potential6 – Demon Art reset
 • ;code potential7 – Demon Art reset
 • ;code potential8 – Demon Art reset
 • ;code toppower1 – Breathing reset
 • ;code toppower2 – Breathing reset
 • ;code toppower3 – Breathing reset
 • ;code toppower4 – Breathing reset
 • ;code toppower5 – Breathing reset
 • ;code toppower6 – Breathing reset
 • ;code toppower7 – Breathing reset
 • ;code toppower8 – Breathing reset
 • ;code eldenRing1 – Race Reroll
 • ;code eldenRing2 – Race Reroll
 • ;code eldenRing3 – Race Reroll
 • ;code eldenRing4 – Race Reroll
 • ;code eldenRing5 – Race Reroll
 • ;code eldenRing6 – Race Reroll
 • ;code eldenRing7 – Race Reroll
 • ;code eldenRing8 – Race Reroll
 • ;code humanKing1 – Clan Reroll
 • ;code humanKing2 – Clan Reroll
 • ;code humanKing3 – Clan Reroll
 • ;code humanKing4 – Clan Reroll
 • ;code humanKing5 – Clan Reroll
 • ;code humanKing6 – Clan Reroll
 • ;code humanKing7 – Clan Reroll
 • ;code humanKing8 – Clan Reroll
 • ;code slayerPog1 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog2 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog3 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog4 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog5 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog6 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog7 – Slayer Mark Reroll
 • ;code slayerPog8 – Slayer Mark Reroll
 • ;code reset_all_stat – Stat Reset

Những code slayers unleashed đã hết hạn sử dụng

Những code slayers unleashed đã hết hạn sử dụng

 • ;code 1yearreset
 • ;code 1YR_CLAN1
 • ;code 1YR_MARK1
 • ;code 1YR_RACE1
 • ;code 1YR_CLAN1
 • ;code 1YRBREATHING1
 • ;code Kibutsuji1
 • ;code CRoll1
 • ;code Clanez1
 • ;code RainbowClan1
 • ;code humanKing1
 • ;code muzan_art1
 • ;code ZENOKEIDEMON
 • ;code DRoll1
 • ;code SundayRSll1
 • ;code PridezBDA1
 • ;code potential1
 • ;code BLOODSURGE1
 • ;code ZENOKEIBREATHING
 • ;code BRoll1
 • ;code Spower1
 • ;code PridePower1
 • ;code toppower1
 • ;code reset_all_stats – Redeem for a Stat Reset
 • ;code PPReset – Redeem for a Stat Reset
 • ;code SUNRESET1 – Redeem for a Stat Reset
 • ;code RESET1 – Redeem for a Stat Reset
 • ;code d3mon_leader – Redeem for a Stat Reset
 • ;code NICHI1 – Redeem for a Nichirin Blade Color
 • ;code stat_restart
 • ;code new_upd4te
 • ;code WATER_REWORK
 • ;code MAY_MONTH
 • ;code happy_saturdayy
 • ;code friday_r3s3t
 • ;code statz_redo
 • ;code thunderBOOM1
 • ;code fixinG1
 • ;code EGGSPLOSIVE1
 • ;code new_BRTHIN1
 • ;code YAMEII1
 • ;code broski1
 • ;code waterREWORK1
 • ;code giyuhashira1
 • ;code mrmorale1
 • ;code Kaigaku1
 • ;code darkness1
 • ;code easteregg1
 • ;code eggshell1
 • ;code charm1
 • ;code storymode1
 • ;code peak_GAME1
 • ;code dead_CALM1
 • ;code AKAZA_BOSS1
 • ;code maybda1
 • ;code infinitymaze1
 • ;code tomioka_pls1
 • ;code roofPIECE1
 • ;code crasher1
 • ;code trainfight1
 • ;code bunnyclan1
 • ;code stone_cl4n1
 • ;code NEW_BOSS1
 • ;code KamadoFamily1
 • ;code t0tem1
 • ;code back2human1
 • ;code maymay1
 • ;code dekooo1
 • ;code MAX_PRESTIGE1
 • ;code SU_Easter1
 • ;code i_playSU1
 • ;code pow3rUP1
 • ;code myRace1
 • ;code water_b0ss1
 • ;code markofwater1
 • ;code TATAKAE1
 • ;code ELOELO1
 • ;code sun_mark1
 • ;code GLASSYSKY1
 • ;code stuffstuff1
 • ;code STAT_RESET
 • ;code leroooy1
 • ;code sundaeM4rk1
 • ;code wowMARK1
 • ;code LESGOOO1
 • ;code LEVELUP1
 • ;code helloRac1
 • ;code gimme_mArk1
 • ;code plentyFISH1
 • ;code pureSLAYERR1
 • ;code pureSLAYERR2
 • ;code pureSLAYERR3
 • ;code pureSLAYERR4
 • ;code pureSLAYERR5
 • ;code pureSLAYERR6
 • ;code pureSLAYERR7
 • ;code pureSLAYERR8
 • ;code pureSLAYERR9
 • ;code pureSLAYERR10
 • ;code breathee_1
 • ;code breathee_2
 • ;code breathee_3
 • ;code breathee_4
 • ;code breathee_5
 • ;code breathee_6
 • ;code breathee_7
 • ;code breathee_8
 • ;code breathee_9
 • ;code breathee_10
 • ;code tgif1
 • ;code tgif2
 • ;code brah1
 • ;code brah2
 • ;code new_powers1
 • ;code new_powers2
 • ;code goodNIGHT1
 • ;code goodNIGHT2
 • ;code playRanked1
 • ;code playRanked2
 • ;code playRanked3
 • ;code playRanked4
 • ;code playRanked5
 • ;code playRanked6
 • ;code playRanked7
 • ;code playRanked8
 • ;code playRanked9
 • ;code playRanked10
 • ;code plsGyokko1
 • ;code plsGyokko2
 • ;code plsGyokko3
 • ;code plsGyokko4
 • ;code plsGyokko5
 • ;code plsGyokko6
 • ;code plsGyokko7
 • ;code plsGyokko8
 • ;code plsGyokko9
 • ;code plsGyokko10
 • ;code gambit_goat1
 • ;code gambit_goat2
 • ;code weRuling1
 • ;code weRuling2
 • ;code weRuling3
 • ;code weRuling4
 • ;code weRuling5
 • ;code weRuling6
 • ;code weRuling7
 • ;code weRuling8
 • ;code weRuling9
 • ;code weRuling10
 • ;code plsHantengu1
 • ;code plsHantengu2
 • ;code plsHantengu3
 • ;code plsHantengu4
 • ;code plsHantengu5
 • ;code plsHantengu6
 • ;code plsHantengu7
 • ;code plsHantengu8
 • ;code plsHantengu9
 • ;code plsHantengu10
 • ;code friday_spree1
 • ;code friday_spree2
 • ;code thursday_spree1
 • ;code thursday_spree2
 • ;code wed_spree1
 • ;code wed_spree2
 • ;code tuesday_spree1
 • ;code tuesday_spree2
 • ;code domaisBACK1
 • ;code domaisBACK2
 • ;code domaisBACK3
 • ;code domaisBACK4
 • ;code domaisBACK5
 • ;code domaisBACK6
 • ;code domaisBACK7
 • ;code domaisBACK8
 • ;code domaisBACK9
 • ;code domaisBACK10
 • ;code gyokkoCLAN1
 • ;code gyokkoCLAN2
 • ;code gyokkoCLAN3
 • ;code gyokkoCLAN4
 • ;code gyokkoCLAN5
 • ;code gyokkoCLAN6
 • ;code gyokkoCLAN7
 • ;code gyokkoCLAN8
 • ;code gyokkoCLAN9
 • ;code gyokkoCLAN10

II. Cách nhập code slayers unleashed

1. Hướng dẫn cách nhập code slayers unleashed nhanh

Anh em vào Roblox tìm và chọn mode game Slayers Unleashed → Tại giao diện chính bạn nhấn vào mục chat rồi Nhập code Slayers Unleashed vào khungnhấn nút Enter.

2. Cách nhập code slayers unleashed chi tiết

Bước 1: Truy cập vào Roblox, tìm rồi ấn chọn mode game → Nhấn vào nút Play

Bước 2: Khi giao diện chính hiện lên bạn ấn vào biểu tượng trò chuyện

Cách nhập code slayers unleashed

Bước 3: Các bạn nhập mã code mình có vào khung chat rồi ấn nút Enter trên bàn phím để nhận phần quà từ mã code.

Hướng dẫn cách nhập code slayers unleashed nhanh

Bạn nhập code slayers unleashed thành công!

Cách nhập code slayers unleashed chi tiết

Trên đây là bài viết tổng hợp về bộ Code Slayers Unleashed mới nhất và hướng dẫn cách nhập code, nhận quà từ giftcode. Đừng quên theo dõi Học Viện Board Game thường xuyên để cập nhật được cho mình những mã giftcode mới nhất nhé.

DoThiTuyetLe
Tin tức liên quan
Game quan tâm nhất